In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • ‘BOUTIQUE BOTANIQUE’: Hoveniersbedrijf D’Hollander Wim VOF, met zetel te 9160 Lokeren, P. Thuysbaertlaan 10/11, KBO 0755 475 293.
 • ‘KLANT’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met BOUTIQUE BOTANIQUE in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 • ‘PRODUCTEN’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten aangaande de artikelen of de diensten aangeboden door BOUTIQUE BOTANIQUE.
 1. BOUTIQUE BOTANIQUE en de KLANT komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst tot stand kan komen door eenvoudige aanvaarding van een bestelling of offerte, dit zelfs zonder noodzakelijke aanwezigheid van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening. Door het gebruik van de webshop, het opvragen van een offerte en/of het plaatsen van een bestelling, al dan niet op afstand via de website, aanvaardt de KLANT deze Algemene Voorwaarden die steeds exclusief van toepassing zijn op elke mogelijke overeenkomst ontstaan tussen BOUTIQUE BOTANIQUE en de KLANT. Van onderhavige Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van BOUTIQUE BOTANIQUE. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de KLANT hanteert worden uitdrukkelijk uitgesloten. BOUTIQUE BOTANIQUE behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
 2. De KLANT is bij het plaatsen van een bestelling gehouden om zijn of haar persoonsgegevens correct op te geven aan BOUTIQUE BOTANIQUE of aan derden die door BOUTIQUE BOTANIQUE worden gelast voor uitvoering, evenals de leveringsgegevens.
 3. BOUTIQUE BOTANIQUE beschrijft op haar website, webshop en/of brochures de eigenschappen van de PRODUCTEN zo goed mogelijk, en dit inclusief de (technische) beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de PRODUCTEN. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website. Meer in het bijzonder zijn foto’s van boeketten steeds louter informatief en niet bindend. BOUTIQUE BOTANIQUE spant zich in om gevolg te geven aan de vraag van de KLANT bij bestelling van een specifiek boeket, maar levering is steeds afhankelijk van de beschikbaarheid. Wanneer in een bepaald boeket de gekozen bloem(en) niet beschikbaar zijn, behoudt BOUTIQUE BOTANIQUE zich het recht voor om deze te vervangen door een bloem met een gelijke of grotere waarde.
 4. De KLANT die na totstandkoming van de overeenkomst alsnog zijn bestelling wenst te wijzigen of te annuleren dient dit te doen binnen de 3 dagen vanaf de ondertekening van de bestelbon/aanvaarding van de bestelling of offerte. Indien de bestelling reeds in behandeling werd genomen, reeds werd verzonden of werd geleverd, is annulatie niet meer mogelijk en zal de volledige prijs verschuldigd zijn.
  Kosteloze annulatie van inschrijvingen op workshops is mogelijk tot 14 dagen voor geplande aanvang van de workshops. In geval van latere annulaties zal 40 % van het inschrijvingsbedrag worden terugbetaald. Het reeds betaalde bedrag is, behoudens andersluidende overeenkomst, niet overdraagbaar naar andere workshops.
 5. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en tenzij anders uitdrukkelijk vermeld inclusief BTW. Gebeurlijke kosten van verzending of bijkomende behandeling zijn niet inbegrepen.
 6. Bestelling worden verwerkt afhankelijk van de beschikbare voorraden en/of de leveringstermijnen van de externe leveranciers. Leveringen zijn in principe enkel mogelijk op werkdagen. Voor leveringen in het weekend of op feestdagen dient voorafgaandelijk contact opgenomen te worden met BOUTIQUE BOTANIQUE. BOUTIQUE BOTANIQUE spant zich in om de bestelling te leveren op het gevraagde tijdstip, doch is niet verantwoordelijk indien zulks niet mogelijk is, om welke reden dan ook. Leveringen op feestdagen dienen minimaal 5 dagen op voorhand besteld te worden. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Leveringen vinden plaats op het door de KLANT tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. Bezorgingsinstructies dienen doorgeven te worden in het veld op het bestelformulier met opgave van een contactnummer van de ontvanger. Als de ontvanger niet aanwezig is op het afleveradres, dan tracht BOUTIQUE BOTANIQUE af te leveren aan een buurman of worden de bloemen achtergelaten op een veilige plaats, tenzij anders vermeld in de leverinstructies. Desgevallend wordt de KLANT telefonisch verwittigd. Als de ontvanger zich niet op het oorspronkelijke afleveradres bevindt en de KLANT wenst dat er desgevallend geleverd wordt op een alternatief afleveradres, dan zal BOUTIQUE BOTANIQUE zulks doen indien dit binnen een redelijke afstand is of kan worden verwerkt in de verdere bezorgrouten van die dag. Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT om het afleveradres te controleren waarnaar hij of zij wenst te verzenden en of de bloemen aldaar ontvangen kunnen worden. BOUTIQUE BOTANIQUE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste adresgegevens die leiden tot onjuiste leveringen. In geval van leveringen aan ziekenhuizen, zorginstellingen, kantoorgebouwen, hotels of andere (commerciële) leveradressen dient de KLANT de naam van de ontvanger, de kamernummer of afdeling van de ontvanger te vermelden. BOUTIQUE BOTANIQUE wijst er tevens op dat het op bepaalde leveradressen enkel toegestaan is de PRODUCTEN af te leveren bij de receptie of een intern postkantoor en niet aan de persoon van de ontvanger. BOUTIQUE BOTANIQUE is niet aansprakelijk voor het falen van leveringen op dergelijke adressen. Evenmin is BOUTIQUE BOTANIQUE aansprakelijk voor leveringen die niet kunnen uitgevoerd worden omwille van overmacht, extreme weersomstandigheden, mechanische storingen, verkeersongevallen en soortgelijke situaties dewelke veroorzaakt worden door omstandigheden buiten de wil van BOUTIQUE BOTANIQUE.
 7. BOUTIQUE BOTANIQUE kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de KLANT, onder andere voor de levering van bestelde goederen. Gebeurlijke bijkomende kosten zullen afzonderlijk aangerekend worden, tenzij anders vermeld.
 8. De KLANT dient na ontvangst de PRODUCTEN te controleren op zijn conformiteit met de bestelling. Klachten die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de PRODUCTEN moeten door de KLANT op straffe van verval binnen de 24 uur na levering schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht van BOUTIQUE BOTANIQUE, vergezeld van een foto van de geleverde PRODUCTEN, zodanig dat BOUTIQUE BOTANIQUE kan controleren of de levering in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke terugbetaling.
 9. In geval van B2C overeenkomsten voorziet het Wetboek van economisch recht (Artikel VI 47 WER) dat de KLANT binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. PRODUCTEN dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de KLANT zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Bloemen, planten en andere soortgelijke PRODUCTEN vallen evenmin onder het verzakingsrecht omwille van de aard van deze PRODUCTEN (beperkte houdbaarheidsduur). Het verzakingsrecht voorzien in artikel VI.47 Wetboek van economisch recht (WER) is om deze redenen evenmin van toepassing ingevolge artikel VI.53,4° WER.
 10. Tenzij andersluidende overeenkomst zijn B2C bestellingen via webshop op voorhand betaalbaar. Bestellingen worden pas uitgeleverd na ontvangst van de integrale betalingen. In alle andere gevallen of in B2B overeenkomsten zijn alle facturen van BOUTIQUE BOTANIQUE betaalbaar binnen de 14 dagen na de factuurdatum tenzij expliciet een andere betalingstermijn of voorafbetaling werd overeengekomen. Het bestaan van gebeurlijke klachten ontheft de KLANT niet van zijn verplichtingen de facturen te betalen op hun vervaldag. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag een verwijlsintrest verschuldigd zijn en dit van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W. De toepasselijke intrestvoet is deze zoals bepaald op basis van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intrestvoet zal tevens worden toegepast indien de KLANT geen handelaar is. Daarenboven is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 75,00) als schadebeding. De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken.
 11. Ingeval van niet-betaling van een factuur, behoudt BOUTIQUE BOTANIQUE zich het recht voor om de uitvoering van zijn verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen en ieder bijkomend order of lopend contract zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder recht op enige vergoeding in hoofde van de KLANT. Indien er bij BOUTIQUE BOTANIQUE op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de KLANT door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de KLANT, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt BOUTIQUE BOTANIQUE zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd en/of geplaatst. Indien de KLANT weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt BOUTIQUE BOTANIQUE zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en zonder enige vergoeding ten laste van de KLANT te ontbinden.
 12. Onverminderd het risico van de KLANT met betrekking tot de geleverde goederen, behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor op de geleverde PRODUCTEN, tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen. Ondanks onderhavig eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de klant vanaf het ogenblik dat de verkochte PRODUCTEN aan de klant werden geleverd.
 13. BOUTIQUE BOTANIQUE verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens van de KLANT met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De KLANT draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant/leverancier bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacy statement op de website.
 14. De KLANT is exclusief verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en geheimhouden van zijn of haar inloggegevens op de website en webshop van BOUTIQUE BOTANIQUE.
 15. De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze overeenkomst strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.
 16. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en uitsluitend de ratione materiae bevoegde Rechtbank van eerste aanleg te Oost- Vlaanderen, afdeling Denderlinde, de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde of de Vrederechter van het kanton te Lokeren zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit deze overeenkomst. BOUTIQUE BOTANIQUE behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.